ფარმაცევტული პროდუქტების რეკლასიფიკაციის (გარდა პირველი ჯგუფისა) შესახებ სააგენტოს უფროსის 2015 წლის 1 ივლისის ბრძანება №02-906/ო (იხ.დანართი N1)

საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-30/ნ 2013 წლის 23 ივლისი ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N1/ნ 2003 წლის 13 იანვარი, ქ.თბილისი

საქარათველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N135/ნ 2009 წლის 8 აპრილი ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის2012 წლის 23 მაისის N01-27/ნ ბრძანება, ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2013 წლის 4 თებერვლის N01-4/ნ ბრძანება, ქ.თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-25/ნ 2013 წლის 19 ივნისი ქ. თბილისი

ფარმაცევტული პროდუქტების რეკლასიფიკაციის (გარდა პირველი ჯგუფისა) შესახებ სააგენტოს უფროსის 2014 წლის 1 ოქტომბრის ბრძანება №02-1373/ო

ფარმაცევტული პროდუქტების რეკლასიფიკაციის (გარდა პირველი ჯგუფისა) შესახებ სააგენტოს უფროსის 2014 წლის 1 ოქტომბრის ბრძანების №02-1373/ო დანართი N1

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 108/ნ 2009 წლის 19 მარტი, ქ. თბილისი

ფარმაცევტული პროდუქტების რეკლასიფიკაციის (გარდა პირველი ჯგუფისა) შესახებ სააგენტოს უფროსის ბრძანება №02-1291/ო

ფარმაცევტული პროდუქტების რეკლასიფიკაციის (გარდა პირველი ჯგუფისა) შესახებ სააგენტოს უფროსის ბრძანების №02-1291/ო დანართი N1

ფარმაცევტული პროდუქტების რეკლასიფიკაციის (გარდა პირველი ჯგუფისა) შესახებ სააგენტოს უფროსის ბრძანება №02-1264/ო

ფარმაცევტული პროდუქტების რეკლასიფიკაციის (გარდა პირველი ჯგუფისა) შესახებ სააგენტოს უფროსის ბრძანების №02-1264/ო დანართი N1

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01–55/ნ 2011 წლის 25 ნოემბერი, ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-53/ნ 18 ივლისი 2014 წ. ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N64/ნ 2002 წლის 19 მარტი, ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N135/ნ 2009 წლის 8 აპრილი ქ.თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-28/ნ 2014 წლის 30 აპრილი ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-7/ნ, 2014 წლის 7 თებერვალი ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N136/ნ, 2007 წლის 18 აპრილი ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N309/ნ 2002 წლის 5 ნოემბერი ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N398/ნ, 2010 წლის 7 დეკემბერი, ქ. თბილისი.

„რეკლამისა და საცალო რეალიზაციის მიზნით პირველი და მესამე ჯგუფისათვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 13 ოქტომბრის №331/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„რეკლამისა და საცალო რეალიზაციის მიზნით პირველი და მესამე ჯგუფისათვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 13 ოქტომბრის №331/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე- განმარტებითი ბარათი

ფარმაცევტული პროდუქტების რეკლასიფიკაციის (გარდა პირველი ჯგუფისა) შესახებ სააგენტოს უფროსის ბრძანება №02-1168/ო

ფარმაცევტული პროდუქტების რეკლასიფიკაციის (გარდა პირველი ჯგუფისა) შესახებ სააგენტოს უფროსის ბრძანების №02-1168/ო დანართი N1

ფარმაცევტული პროდუქტების რეკლასიფიკაციის (გარდა პირველი ჯგუფისა) შესახებ სააგენტოს უფროსის ბრძანების №02-1168/ო დანართი N2

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N331/ნ 2009 წლის 13 ოქტომბერი ქ.თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის ბრძანება N02-970/ო 2013 წლის 19 ივლისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N150/ნ 2003 წლის 21 ივლისი ქ. თბილისი

საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის ბრძანება N465/ო 1999 წლის 29 ნოემბერი, ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N140/ნ 2006 წლის 25 მაისი ქ თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-31/ნ 2011 წლის 15 ივნისი ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N22/ნ 2004 წლის 22 იანვარი, ქ. თბილისი

საქართველოს ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2000 წლის 13 მარტისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2000 წლის 15 მარტის ერთობლივი ბრძანება N32/ო - N 102

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-32/ნ 2011 წლის 15 ივნისი ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-34/ნ 2011 წლის 15 ივნისი ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანება №01-12/ნ-№82 2012 წლის 14 მარტი თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-41/ნ 2011 წლის 15 აგვისტო ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 4/ნ 2004 წლის 9 იანვარი ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-30/ნ 2011 წლის 15 ივნისი ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-33/ნ 2011 წლის 15 ივნისი ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N325/ნ 2009 წლის 13 ოქტომბერი ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N326/ნ 2009 წლის 13 ოქტომბერი ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N327/ნ 2009 წლის 13 ოქტომბერი ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N328/ნ 2009 წლის 13 ოქტომბერი ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 233/ო 2010 წლის 4 აგვისტო ქ.თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N337/ნ 2009 წლის 20 ოქტომბერი ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N338/ნ 2009 წლის 20 ოქტომბერი ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N339/ნ 2009 წლის 20 ოქტომბერი ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N344/ნ 2009 წლის 23 ოქტომბერი ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N387/ნ 2009 წლის 24 ნოემბერი ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N185 2015 წლის 24 აპრილი ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N36 2013 წლის 21 თებერვალი ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №712 2014 წლის 26 დეკემბერი ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №624 2014 წლის 11 ნოემბერი ქ.თბილისი

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №36 2013 წლის 21 თებერვალი ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N575 2014 წლის 29 სექტემბერი ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N176 2005 წლის 14 ოქტომბერი ქ.თბილისი

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N184, 2006 წლის 28 სექტემბერი, ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N385 2010 წლის 17 დეკემბერი ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №159 2014 წლის 13 თებერვალი, ქ.თბილისი

 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №41 2014 წლის 6 იანვარი, ქ. თბილისი 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N219 2013 წლის 26 აგვისტო, ქ. თბილისი

საქრთველოს მთავრობის დადგენილება N64 2014 წლის 15 იანვარი, ქ.თბილისი

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N359, 2010 წლის 22 ნოემბერი ქ. თბილისი.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N195 2013 წლის 30 ივლისი ქ. თბილისი